Warning: A non-numeric value encountered in /home/ajgeeurx/domains/veltoro.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

12 lat

w branży

ReferencjeKontakt

Liczne

referencje

ReferencjeKontakt

Ponad 600

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

ReferencjeKontakt

Ponad 70

stałych Klientów

ReferencjeKontakt

Doświadczona

Bezpłatne

konsultacje

ReferencjeKontakt

Elastyczne

formy wynagradzania

ReferencjeKontakt

Kompleksowa

pod1 pod2 pod3 pod4 pod5pod6

O firmie

Na bazie własnych doświadczeń w aplikowaniu o fundusze UE, stworzyliśmy w 2004 roku Dział Dotacji. Od tego czasu funkcjonowaliśmy pod marką BMC, aż do grudnia 2015r.

W związku z dynamicznym rozwojem działalność BMC została skoncentrowana w firmie VELTORO Sp. z o.o., a siedzibą firmy jest Warszawa. Nieprzerwanie zajmujemy się pozyskiwaniem środków z UE na inwestycje związane z rozpoczęciem, rozwojem, modernizacją, jak i dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa.

Ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe zawsze związane jest z konkurencją między projektami. O powodzeniu procesu pozyskiwania funduszy krajowych oraz unijnych decyduje nie tylko pomysł, lecz także jakość i poprawność przygotowanej dokumentacji.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnego wstępnego doradztwa w celu określenia możliwości skorzystania z funduszy unijnych oraz zaprezentowania realnej pozycji rankingowej Państwa projektu inwestycyjnego!

Naszym celem jest kompleksowa pomoc przedsiębiorcy w procedurze ubiegania się o dofinansowanie. Proponujemy profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji inwestycji, poprzez:

obrazek

 • Wstępne doradztwo wraz z analizą potrzeb inwestycyjnych wnioskodawcy
 • Wybór odpowiedniej inwestycji i przyporządkowanie jej programowi dającemu największe szanse jej realizacji
 • Wstępną ocenę szans projektu na uzyskanie dotacji
 • Opracowanie kompleksowego planu inwestycji
 • Doradztwo przy wyborze wykonawców i podwykonawców inwestycji
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania projektów inwestycyjnych
 • Kompleksowe przygotowanie zasadniczych części: wniosku, studium wykonalności, biznes planu, raportów finansowych, załączników, stosownych zezwoleń
 • Poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie w procedurze oceny projektu, a także współpraca z instytucjami oceniającymi wnioski do czasu przyznania dotacji
 • Zarządzanie projektem po otrzymaniu dotacji
 • Nadzór nad zgodnością prowadzonej inwestycji z wytycznymi programu, aż do uzyskania środków przez wnioskodawcę (rozliczenie projektu)

VELTORO jest firmą konsultingową oferującą wsparcie także w zakresie restrukturyzacji i pomocy w sytuacji zagrożenia (upadłości):

obrazek

 • Tworzymy i realizujemy plany naprawcze firm
 • Oceniamy sytuację i wskazujemy możliwe źródła pozyskania kapitału
 • Pozyskujemy inwestorów
 • Proponujemy konkretne rozwiązania poprawy finansów firmy
 • Wskazujemy drogi zniwelowania zadłużeń

W obecnej chwili jesteśmy w czołówce firm konsultingowych na Śląsku. Pozyskaliśmy wsparcie dla ponad 600 projektów realizowanych w całym kraju! Prezentujemy Państwu krótkie informacje o kluczowych konkursach dla przedsiębiorców, przyjęte zasady współpracy oraz firmy, które przekonały się o naszej skuteczności i profesjonalizmie.

Współpraca

obrazek

Gwarantujemy Państwu profesjonalne wykonanie dokumentacji, zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską oraz instytucje wdrażające poszczególne programy pomocowe.

Spotkanie ze Specjalistami VELTORO pozwoli uzyskać niezbędne odpowiedzi. Poznanie profilu przedsiębiorstwa i jego planów rozwojowych na najbliższe lata, umożliwi nam sformułowanie rzetelnej i kompleksowej informacji, na temat możliwości finansowania planowanych przez Państwa inwestycji.

Przed przystąpieniem do sporządzania Wniosku o dofinansowanie nasi Specjaliści przeprowadzą szczegółową analizę planowanego projektu oraz przekażą cenne wskazówki pozwalające na skuteczne pozyskanie dofinansowania.

Współpraca podejmowana jest na podstawie umowy zlecenia, która gwarantuje sumienność wykonywanych usług. Płatność za wykonanie usługi w przeważającej części ponoszona jest po zaakceptowaniu wniosku (tzw. success fee).

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, które są pierwszym krokiem do podjęcia owocnej współpracy!

imgwspolpraca

Fundusze UE

obrazek

Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie w ramach następujących programów:

RPO 2014-2020 ich celem jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej specjalizacji. Szczególny nacisk jest ukierunkowany na wspieranie przedsiębiorczości.

PO IR koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, mobilności międzynarodowej i współpracy ponadnarodowej, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie dostępne są także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PROW 2014-2020 jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, skupionym na zwiększeniu konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.  Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów.

PO PC polega na wsparciu szeroko rozumianej sfery e-gospodarki i e-administracji. Jego celem jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju poprzez szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

POIiŚ wspiera głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wnioskować można na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne oraz źródła odnawialne oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

PO PW  to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro  przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Wyceny

obrazek

We współpracy z profesjonalnymi rzeczoznawcami wykonujemy różnego rodzaju wyceny:

wycena nieruchomości

Usługa, w  której dokonuje się:

 • określenia wartości rynkowej nieruchomości,
 • określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości,
 • ustalenia wartości katastralnej nieruchomości.

Wyceny nieruchomości dokonuje posiadający uprawnienia państwowe rzeczoznawca majątkowy w podejściu: porównawczym, dochodowym, kosztowym oraz mieszanym.

studium wykonalności (feasibility study)

Ocena i analiza potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia. Składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej i strategicznej.

biznesplan

Dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

analizy opłacalności

Stanowi zasadnicze narzędzie oceny projektów inwestycyjnych, związane z ich szeroką analizą i jednocześnie kluczowy parametr brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kwalifikowaniu inwestycji do realizacji lub jej odrzuceniu.

due dilligence

Poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zakres due diligence zależy od specyfiki badanego przedsiębiorstwa (wielkości, struktury itd.). Due diligence stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, po którym następuje faza negocjacji. Analiza due diligence powinna zapewnić:

 • zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją,
 • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.,
 • wypracowanie strategii negocjacyjnej z kontrahentem,
 • zaplanowanie harmonogramu transakcji,
 • zwiększenie szans na pomyślne przeprowadzenie transakcji i późniejszej integracji łączonych przedsiębiorstw (w przypadku fuzji lub przejęcia).

RESTRUKTURYZACJE

obrazek

VELTORO Sp. z o.o. używając instrumentów prawnych, finansowych i biznesowych prowadzi aktywne działania zmierzające do poprawienia bieżącej płynności finansowej (zdolności do wywiązywania się z zobowiązań) przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą. Podejmowane działania są indywidualnie projektowane pod potrzeby danej firmy, jej możliwości majątkowo-finansowe i sytuacji na rynku, dlatego w zależności od okoliczności mogą obejmować analizę prawną i ekonomiczną podmiotu, konsolidację zadłużenia, działania poprawiające bieżącą płynność finansową, działania prawne i polubowne, w tym postępowania naprawcze, począwszy od wierzycieli skończywszy na płatnikach klienta zainteresowanego restrukturyzacją.

Skuteczność VELTORO Sp. z o.o. w prowadzeniu restrukturyzacji wynika z doświadczenia w konsultingu, windykacji, obrocie i działaniach finansowo-prawnych opartych na wierzytelnościach pochodzących z obrotu gospodarczego.

Kto powinien korzystać z restrukturyzacji?

Najczęściej z restrukturyzacji korzystają:

 • Przedsiębiorcy lub firmy posiadające zadłużenie uniemożliwiające im prowadzenie bieżącej działalności, przy czym ich perspektywy lub sytuacja rynkowa pozwalają na poprawę kondycji finansowej (pod pewnymi warunkami) w przyszłości
 • Firmy posiadające zadłużenie uniemożliwiające im skorzystanie z kredytów bankowych lub innych form finansowania bez wcześniejszego uporania się z przynajmniej częścią zadłużenia
 • Przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowane zobowiązania zarówno krótko jak i długoterminowe, które chciałyby obniżyć jednostkowe koszty obsługi zadłużenia
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane postępowaniami naprawczymi lub podpisaniem układów z wierzycielami w celu zmniejszenia zadłużenia i uratowania zagrożonej firmy
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane obniżeniem wielkości zadłużenia w drodze działań polubownych i prawnych

Prowadzone przez nas działania są zgodne z przepisami prawa oraz aktualnymi rozwiązaniami finansowymi używanymi w obrocie gospodarczym.

Referencje

obrazekbialyZ naszych usług korzystają mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, ale również przedsiębiorstwa korporacyjne o międzynarodowej renomie. Najbardziej zadawala fakt, że w przypadku wielu firm współpraca ma charakter stały. Naszym zdaniem świadczy to o trwałym zaufaniu ze strony przedsiębiorców, którzy dzięki naszej pomocy otrzymali dotacje z funduszy unijnych, a tym samym o najwyższych standardach usług oferowanych przez VELTORO.

Firmy, dla których nasza Grupa zrealizowała projekty:

Nasze kompleksowe rozwiązania, konkurencyjne ceny i wysoka jakość usług znalazły uznanie wśród najbardziej wymagających klientów.

Nasza firma ma zaszczyt bycia członkiem organizacji i stowarzyszeń z kręgów biznesowych. Współpracujemy z ekspertami ze środowisk akademickich oraz niezależnych organizacji branżowych. Ponadto współdziałamy z organizacjami specjalizującymi się w obszarach uzupełniających zakres naszych usług doradczych, a w szczególności z zakresu: technologii informatycznych i Internetu, systemów jakości, procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, reklamy oraz marketingu i badań rynku. Poniżej prezentujemy listę organizacji, których jesteśmy członkiem:

Instytucje, do których należy nasza Grupa:

O firmie

VELTORO jest właścicielem marki BMC.

W obecnej chwili jesteśmy w czołówce firm konsultingowych na Śląsku Pozyskaliśmy wsparcie dla ponad 600 projektów realizowanych w całym kraju!

Dane kontaktowe

VELTORO Sp. z o.o.

Siedziba:
Al. Solidarności 75, lok 26
00-090 Warszawa

Biuro zarządu:
ul. Focha 89
42-217 Częstochowa
Tel. 34 310 30 02, 34 360 66 65
Kom. 503 112 405
office@veltoro.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawa XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000491864
NIP: 5252576587

Certyfikaty, które zdobyła nasza Grupa: